Projecten en thema's

Veiligheidsregio Utrecht verbetert continu haar dienstverlening. Daarvoor hebben we diverse projecten in het leven geroepen. In het volgende overzicht ziet u waar wij op dit moment onder andere mee bezig zijn.

Het duurt nog wel ruim twee jaar, maar ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de omslag die de Omgevingswet vraagt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving is de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft verantwoordelijkheden op het gebied van de veilige en gezonde leefomgeving. De VRU zet haar kennis en ervaring graag in om gemeenten voor de Omgevingswet te adviseren over het thema veilige en gezonde leefomgeving.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn dan gefuseerd en de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht aangepast. De nieuwe gemeente gaat deel uitmaken van de provincie Utrecht en daarmee van het verzorgingsgebied van de VRU.

We leven in een informatierijke maatschappij. De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Deze informatie is waardevol omdat het ons kan helpen incidenten eerder aan te zien komen, risico’s beter in te schatten en sneller en adequater op te treden. Maar dan moeten we de gegevens wel optimaal weten te analyseren, koppelen en benutten. Dat noemen we ook wel informatiegestuurd werken. Wat betekent dit precies?

Bij grootschalige of risicovolle evenementen is een goed veiligheidsadvies van essentieel belang. Hierbij wordt zowel gekeken naar (brand)veiligheid als geneeskundige aspecten. Er is sprake van verschillende voorwaarden die in verschillende wettelijke regelingen worden gesteld, en er zijn verschillende soorten organisaties bij betrokken, zoals brandweer, GGD'en, ambulancediensten, Rode Kruis en EHBO-verenigingen. Om door de bomen het bos te blijven zien, biedt de VRU advies en praktische hulpmiddelen voor veiligheids- en gezondheidskundige aspecten bij evenementen.

In 2014 is een nieuw dekkingsplan voor de regionale brandweer vastgesteld door het algemeen bestuur. Het plan wordt nu gefaseerd ingevoerd. Met het nieuwe plan gaat ook een aantal zaken veranderen en verbeteren in de brandweerinzet.