Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn.  De belangrijkste besluiten en publicaties zijn te vinden op Overheid.nl of op deze website als download beschikbaar.

Bestuursstukken

1. Bestuursstukken en agenda’s
2. Bestuurlijke adviescommissies

Bekendmakingen

Via Overheid.nl kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Algemene privacyregeling VRU
 • Archiefverordening VRU
 • Bijdrageverordening VRU 2015
 • CAR/UWO en UVRU
 • Controleverordening VRU
 • Delegatiebesluit VRU 2015
 • Financiële verordening VRU
 • Inkoopbeleid VRU
 • Klachtenregeling VRU 2015
 • Mandaatregeling VRU 2015
 • Nota activabeleid VRU
 • Organisatieverordening VRU 2015
 • Regeling Melden Vermoeden Misstand VRU
 • Regeling bezwaarschriften VRU
 • Treasurystatuut VRU
 • Verordening elektornische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

 

Overige documentatie

1. Kaderdocumenten

    a. Gemeenschappelijke regeling VRU
    b. Ondermandaatregeling VRU 2015
    c.  Reglement van orde voor het algemeen bestuur
    d. Model taakuitvoeringsovereenkomst
    e. Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017

2. Beleidsdocumenten

    a. Beleidsplan 2016 - 2019
        - Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit AB 2015
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit DB 2018
        - Beleidsplan OTO VRU 2016-2019
    b. Regionaal Risicoprofiel 2019
    c. Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020
    d. Beleid Rampbestrijdings- en Incidentsbestrijdingsplannen

Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s, inrichting SC Johnson betreffende de locatie Groot Mijdrechtstraat 81 te Mijdrecht.

Het vastgestelde rampbestrijdingsplan BASF is openbaar. Het ontwerp is te raadplegen op overheid.nl. Tussen het vastgestelde en ontwerp rampbestrijdingsplan is geen verschil. 

    e. Evaluatiebeleid, Leren van incidenten
    f. Handhavingsbeleid industriële veiligheid
    g. Visie op de VRU-organisatie
    h. Algemene inkoopvoorwaarden VRU
    i. Visie op verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.
    j. Beleid informatiebeveiliging

 3. Financiële documenten

    a. Begrotingen
        - Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018
        - VRU Programmabegroting 2018, incl. 1e wijziging VRU Programmabegroting 2017
        - 2e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht
        - Programmabegroting 2016, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2015, incl. 1e wijziging
    b. Jaarstukken
        - Jaarstukken 2017
        - Jaarstukken 2016
        - Jaarstukken 2015

4. Overige Regelingen

    a. Ondertekeningsprotocol VRU v2018 1 met lijst publicatieversie
    b. Aanwijzing procesverantwoordelijke functionarissen
    c. Instelling platforms VIC, OPC en RIC
    d. Operationele Regeling VRU, incl. 3e wijziging 
    e. Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
    f.  Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen VRU
    g. Integriteitsbeleid Veiligheidsregio Utrecht, incl. Gedragscode 
    h. Mandaat portefeuillehouder personeel & organisatie
    i.  Ondermandaat portefeuillehouder P&O aan Voorzitter voor besluit op bezwaar