Logo Veiligheidsregio Utrecht - mobiel

04besluitenpublbestuur

Besluiten en publicaties

Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn.  De belangrijkste besluiten en publicaties zijn op deze website als download beschikbaar.

 Bestuursstukken

1. Bestuursstukken en agenda’s
2. Bestuurlijke adviescommissies

Bekendmakingen

Documentatie

1. Kaderdocumenten
    a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
    b. Bijdrageverordening VRU 2015 na 1e wijziging
    c. Delegatiebesluit VRU 2015 na 1e wijziging
    d. Mandaatregeling VRU 2015, incl. 1e wijziging Mandatenregister
    e. Ondermandaatregeling VRU 2015
    f.  Reglement van orde voor het algemeen bestuur
    g. Model taakuitvoeringsovereenkomst
    h. Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017

2. Beleidsdocumenten
    a. Beleidsplan 2016 - 2019
        - Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat
        - Beleidsplan OTO VRU 2016-2019
    b. Regionaal Risicoprofiel, Actualisatie
    c. Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017
    d. Beleid Rampbestrijdings- en Incidentsbestrijdingsplannen
    e. Evaluatiebeleid, Leren van incidenten
    f.  Handhavingsbeleid industriële veiligheid
    g. Visie op de VRU-organisatie
    h. Beleid inkoop en aanbesteding VRU:
        -  Inkoopbeleid      
        - Algemene inkoopvoorwaarden VRU
    i. Nota activabeleid VRU

 3. Financiële documenten
    a. Financiële verordening VRU
    b. Controleverordening VRU
    c. Treasurystatuut VRU
    d. Begrotingen
        - VRU Programmabegroting 2018, incl. 1e wijziging VRU Programmabegroting 2017
        - 2e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht
        - Programmabegroting 2016, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2015, incl. 1e wijziging

    e. Jaarstukken
        - Jaarstukken 2016
        - Jaarstukken 2015

4. Overige Regelingen
    a. Organisatieverordening VRU 2015 incl. 4e wijziging
        Ondertekeningsprotocol VRU v2018 1 met lijst publicatieversie
    b. Aanwijziging plaatsvervangend commandant brandweer
    c. Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU)
    d. Operationele Regeling VRU, incl. 2e wijziging
    e. Algemene privacyregeling VRU
        - Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
        - Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen VRU
    f.  Klachtenregeling VRU 2015
    g. Regeling bezwaarschriften VRU
    h. Regeling melden vermoeden misstand
    i.  Integriteitsbeleid 
    j.  Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
    k. Archiefverordening Veiligheidsregio Utrecht 2006
    l.  Mandaat portefeuillehouder personeel & organisatie
   m. Ondermandaat portefeuillehouder P&O aan Voorzitter voor besluit op bezwaar